Şehadet BULUT
YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Varyantlar
E-Posta sehadetbulut@kilis.edu.tr
Website
Durum
Ünvan Dr. Öğr. Üyesi
YÖK Araştırmacı Numarası

Erkeklerin yaşam süresini etkileyen faktörlere yönelik panel veri yaklaşımı

Şehadet BULUTDoğumda beklenen yaşam süresi tüm dünyada artarak devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki beklenen yaşam süresi, gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla iken, kadınların beklenen yaşam süresi de erkeklere oranla daha yüksektir. Çalışmamızın amacı; üst ve üst orta gelir grubu ülkelerde erkeklerde beklenen yaşam süresini etkileyen olası faktörlerin incelenmesidir. Bu amaçla kişi başı gelir, kişi başına yapılan toplam, devlet ve özel sağlık harcamaları ile 1000 kişi başına düşen doktor sayısının doğumda beklenen erkek yaşam süresi üzerindeki etkil ...Daha fazlası _arastirmamakalesi202219 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi1 Görüntülenme

Çevresel bozulma ekonomik ve demografik değişkenlerin beklenen yaşam süresi üzerindeki etkileri: Yüksek gelir grubundaki ülkeler için panel veri analizi

Şehadet BULUTBeklenen yaşam süresi ülkelerin refah düzeylerini gösteren en önemli göstergelerdendir. Bu çalışmanın amacı, yüksek gelir grubu içinde yer alan Kanada, Belçika, İngiltere, Almanya, Avusturya, İspanya, İsveç, Fransa, İtalya ve ABD’de çevresel bozulmanın, ekonomik koşulların ve demografik faktörlerin beklenen yaşam süresi üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu çalışma 2000-2019 dönemini kapsamaktadır. Araştırmada, CO2 emisyonu, bebek ölüm oranları, işsizlik oranı ve kamu sağlık harcamalarının mevcut sağlık harcamaları içerisindeki payı gibi fakt ...Daha fazlası _arastirmamakalesi2023İktisat Politikası Araştırmaları Dergisiİktisat Politikası Araştırmaları Dergisi1 Görüntülenme

Sağlık ekonomisi açısından sağlık yönetiminin önemi

Şehadet BULUTSağlık alanında meydana gelen gelişmeler ve ilerlemeler, nüfusun demografik yapısının etkilenmesine ve tüm dünyada beklenen yaşam süresinin uzamasına neden olmaktadır. Bu durum sağlık kuruluşlarına ve sağlık hizmetlerine olan talep artışını beraberinde getirmektedir. Sağlık kuruluşlarının artması, yönetim açısından profesyonelliği zorunlu kılarken, sağlık hizmetlerinin sunumu ise finansman, maliyet, etkililik ve verimlilik gibi ekonomik kavramları gündeme getirmektedir. Sağlık ekonomisinin en önemli alanlarından birisi olan sağlık hizmeti taleb ...Daha fazlası _sozelbildiritammetin20233. Uluslararası Trakya Bilimsel Araştırmalar Kongresi0 Görüntülenme

Aile sağlığı merkezi çalışanlarında aşırı iş yükü merhamet yorgunluğu iş tatmini ve işten ayrılma niyetinin incelenmesi

Şehadet BULUTBu projenin amacı Kilis ilinde yer alan, aile sağlığı merkezlerinde görev yapmakta olan çalışanların aşırı iş yükü, merhamet yorgunluğu, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti algıları arasındaki ilişkileri incelemektir. Projenin bir diğer amacı da aşırı iş yükü algısının iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisinde merhamet yorgunluğunun aracı rolü olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmanın evrenini, Kilis ilinde merkez ve ilçelerde aile sağlığı merkezlerinde görev yapmakta olan sağlık çalışanları (aile hekimi, aile sağlığı elemanı ve yardımcı sa ...Daha fazlası Proje2023Kilis 7 Aralık Üniversitesi0 Görüntülenme

Beklenen yaşam süresini etkileyen faktörler

Şehadet BULUTKıymetli okur; Kate Raworth, Simit Ekonomisi kitabında, “Ekonominin en güçlü aracı para ya da matematik değil bir kalemdir. Bir kalemle dünyayı yeniden çizebilirsiniz.” diye belirtir. Tüm bilimsel çalışmalar, tezler, makaleler, herhangi bir konuda yazılan kitaplar; özünde dünyayı yeniden anlamanın, anladığını anlatmanın, dünyayı şekillendirmenin ve Kate Raworth’ un ifadesiyle yeniden çizmenin çabasıdır aslında. Yapılan bu çalışmada da dünyayı yeniden çizme gibi bir iddiadan uzak ancak bilimsel anlamda alanyazına katkı sağlayarak dünyayı anlamay ...Daha fazlası Kitap2022Nobel Yayınları1 Görüntülenme

Güncel gelişmeler ışığında sağlık yönetimi

Şehadet BULUTGünümüzde beşeri sermaye ve insan kaynaklarının stratejik yönetimi kavramları, felsefe ve teknik açıdan örgütlerde oldukça yaygındır. “Beşeri sermaye” kavramı, sürdürülebilir bir rekabet avantajı olması ve çalışanların verimliliğini artırması nedeniyle bir örgütün varlıklarını geliştirmede kilit bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bazı organizasyon teorisyenleri, bireysel insan kaynaklarını geliştirerek şirketler arasında faydalı rekabetler yaratma yeteneğini kanıtlamak için insan sermayesi teorisinin kurallarını uygular. İnsan kaynaklarının a ...Daha fazlası Kitap Bölümü2023Özgür Yayınları2 Görüntülenme

Sağlıkta dijital yaklaşımlar

Şehadet BULUT Fatih BUDAKE- sağlık okuryazarlığı hakkında yazılmış kitap bölümüdür.Kitap Bölümü2023Gazi Kitabevi4 Görüntülenme

Ortadoğu ülkelerinde kamu ve özel sağlık harcamalarının beklenen yaşam süresine etkisi

Şehadet BULUTBu çalışmanın amacı Ortadoğu Ülkelerinde kamu ve özel sağlık harcamalarının doğumda beklenen yaşam süresine etkilerinin belirlenmesidir. Bu amaçla 18 Ortadoğu ülkesinin 2000-2018 yılları arasındaki verileri Eviews 9 Programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre kısa dönemde kamu ve özel sağlık harcamalarının yaşam beklentisi üzerinde herhangi bir etkisi bulunmazken uzun dönemde kamu ve özel sağlık harcamaları yaşam beklentisi üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca devlet sağlık harcamalarının yaşam beklentisine etkisinin, özel ...Daha fazlası _arastirmamakalesi2021Ortadoğu ve Göç DergisiOrtadoğu ve Göç Dergisi1 Görüntülenme

Farklı gelir grubuna sahip ülkelerde yaşam seviyesini etkileyen faktörlerin karşılaştırılması

Şehadet BULUTBu çalışmanın amacı, beklenen yaşam süresini etkileyen faktörlerin farklı gelir grubu ülkeler arasında değişiklik gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Bu amaçla üç farklı gelir grubundan seçilen toplam 15 ülkenin 2000-2017 yılları arasındaki veriler panel eşbütünleşme ve nedensellik analizleri ile incelenmiştir. Çalışmada kamu harcamaları içerisinde kamu sağlık harcamalarının oranı, bebek ölüm oranı, işsizlik oranı, CO2 emisyonu ve Gini katsayısı değişkenlerinin beklenen yaşam süresine etkileri araştırılmıştır. Elde edilen toplu panel sonu ...Daha fazlası _arastirmamakalesi2022Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi2 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
Kayıt bulunamadı
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
Akademisyen kullanım kılavuzuna erişmek için buraya tıklayınız
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms