Filtreler
Gastro-kültür kapsamında Türk su mitinin Türk ve anadolu gastromisine etkileri

Hilal KUL

_tammetinbildiri | | 1 st BİLSEL International Ahlat Scientific Researches Congress 15-16 August, Bitlis /Türkiye

Gastronomi bilimi; yaşamın devamlılığında karşılanması gereken en temel ihtiyaçlardan olan beslenme ihtiyacının çok yönlü irdelendiği, sosyal ve fenni birçok disiplinin tesir ettiği ve birçok disipline tesir eden, kültür ile hemhal olmuş, sosyal bilimlerin harman alanlarının başlıcalarındandır. Toplumların yeme – içme davranışlarının, besin ihtiyaçlarının ve beslenme reçetelerinde yer alan gıdaların kültür bağına yönelen, kültür ile gastronomi arasındaki aktarımı, ilişkiyi inceleyen kavram için alan yazında Gastronominin inceleme alanlarından biri olarak Gastro-kültür kavramı geliştirilmiştir. Çalışmada kaynaklardan elde edilen veri . . .ler doğrultusunda Orta Asya Türk kültlerinin yaşama tesiri yüksek iyelerinden biri olan kutsal su inancının Türk ve Anadolu gastronomisine tesiri incelenmiştir. Türklere özgü pişirme tekniklerinde suyun önemi, sulu besinlerin kültürel değeri, geleneksel reçetelerin kültürel nedenleri, kutsallık atfedilen başta şerbetler olmak üzere içeceklerin taşıdığı kültürel anlam gastro-kültür kapsamında ele alınmıştır. Çalışmanın yöntemi literatür tarama ve doküman analizidir yöntemleridir, çalışma süreci boyunca bilimsel etik kurallara riayet edilmiştir. Daha fazlası Daha az

Anadolu'nun terapi dili; nazenin gelincik şerbeti

Hilal KUL

_tammetinbildiri | | 2. BİLSEL International World Science and Research Congress 16-17 September 2023

Türk kültürünün tanımlayıcı davranışlarından biri olan yaşamı aş ile uylaştırma davranışı; aş ile yerme – yüceltme, aş ile tedavi etme, hüzün ve sevinci aşta buluşturma, ifade dili olarak aşı sembolleştirme davranışları Anadolu gastronomisine ritüelleşen yiyecek ve içecekler kültürünü kazandırmıştır. Ölü aşı, düğün aşı, bayram aşı, sünnet aşı, doğum aşı isimleriyle her yörenin kendine has tekniklerle uyguladığı reçetelerin yanı sıra Acele Bacı helvası, Hubyar pilavı, Kavut helvası, Mevlevi tekke pilavı, Somuncu Baba ekmeği gibi sembol yemeklerin içerisinde şerbetlerin; şerbetlerin içerisinde Anadolu’da “kara sevda dermanı” olarak bi . . .linen gelincik şerbetinin özel bir yeri bulunmaktadır. Çalışmada gelincik şerbetinin üretim tekniği ve kültürel bellekle aktarılmış olan terapötik değerin sosyolojik yönü incelenmiştir. Daha fazlası Daha az

Deneyimsel turizmde yenilikçi uygulamalar

Hilal KUL

Kitap Bölümü | 2023 | Eğitim Yayınevi

Psikoloji disiplininin tanımlamasına göre; kişinin doğrudan algılarıyla ve etkinlikleriyle kazandığı bilgi, beceri ve tavırların bütününü ifade eden deneyim, 21. yüzyılın turizm hareketlerine yön veren turist ihtiyaçlarından, beklentilerinden ve destinasyon tercihinin önemli nedenlerinden biri haline gelmiştir. Deneyim ile turizmi birleştiren yaklaşım alan yazında yenilikçi deneyimsel turizm olarak tanımlanmaktadır. 1980’li yıllara değin yoğun olarak tercih edilen deniz, kum, güneş turizmi; kıyı turizmi, tarihi mekân, müze, ören yeri turizmi; kültürel turizm gibi bir destinasyonda, belirli bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilen gel . . .eneksel turizm faaliyetleri, 1980 sonrasında değişen ülke konjonktürleri ile gelişen teknolojinin sonucu olarak hareketliliğini ve yönünü değiştirmiştir. 2000’li yıllar itibariyle yaygınlaşarak günlük hayatın önemli bir parçasına dönüşen internet, akıllı telefon ve sosyal medya kullanımı, kolay ulaşılabilirliğin – tanınırlığın yanı sıra görsel aktarımların tesiriyle turizm hareketliliğinde deneyim ihtiyacını artıran etkenlerden biri olmuştur. Turist yöneliminde belirleyici etkenlerin en önemlilerinden biri olan destinasyonların turistik ürünleri ve varlıkları, turistlerin değişen ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda çoklu deneyimlerle zenginleştirilerek çekici unsurların ön plana çıkarılmasıyla planlanmaya ve pazarlanmaya başlanmıştır. Globalleşmenin getirdiği aynılaşma sorunu başta olmak üzere, ayırt edici özelliklere odaklanılmadan, geleneksel turizm anlayışı ile planlanmış olan turistik işletmeler ve destinasyonlarda turizm faaliyetlerinden alınan hazzın azalması, turist beklentilerinin yeterince karşılanamaması sorunları gözlenmektedir. Sıradanlaşma algısının sonucunda, destinasyon planlamasının temel amaçlarından biri olan destinasyonun tekrar ziyaret edilme isteği de nadir turist davranışlarından biri haline dönüşmektedir. Yukarıda açıklanan nedenlerden ve farklılık arayışlarından kaynaklanan tercihlerin sonucunda turist talepleri, turizm hareketliliği kırsala, yerele, turizm ile deneyimi birleştiren, destinasyona özgü turizm ürünlerinin ve turizm varlıklarının deneyimlenme imkânının sunulduğu yenilikçi turizm faaliyetlerine yönelmiştir. Bu bölümde yenilikçi turizm faaliyetlerinin içerisinde yer alan yerel deneyimler ile geleneksel yemeklerin, festivallerin ve el sanatlarının yerel deneyimler içerisindeki yeri ve önemi ele alınmıştır. According to the definition of psychology as a discipline, “experience, which expresses the whole of the knowledge, skills, and attitudes that a person gains with his or her direct perceptions and activities, has become one of the important reasons for tourist needs, expectations, and destination preferences that guide the tourism movements of the 21st century. The approach that combines experience and tourism is defined as innovative experiential tourism in the literature. Sea, sand, and sun tourism, which was heavily preferred until the 1980s; coastal tourism; historical place, museum, and archaeological site tourism; and traditional tourism activities carried out for a specific purpose in a destination, such as cultural tourism, have changed their mobility and direction as a result of changing country conjunctures and developing technology after 1980. The use of the internet, smart phones, and social media, which has become an important part of daily life since becoming widespread in the 2000s, has become one of the factors that increase the need for experience in tourism mobility with the effect of visual transmissions as well as easy accessibility and recognition. The touristic products and assets of the destinations, which are one of the most important determinants of tourist orientation, have started to be planned and marketed by emphasising the attractive elements and enriching them with multiple experiences in line with the changing needs and demands of the tourists. In the touristic businesses and destinations planned with the traditional tourism understanding, without focusing on distinctive features, especially the problem of homogeneity brought by globalisation, the problems of decreasing the pleasure from tourism activities and not meeting the tourists’ expectations are observed. As a result of the perception of mediocrity, the desire to revisit the destination, which is one of the main purposes of destination planning, turns into one of the rare tourist behaviours. As a result of the reasons explained above and the preferences arising from the search for difference, tourist demands and tourism mobility have turned to rural, local, innovative tourism activities that combine tourism and experience and offer the opportunity to experience destination-specific tourism products and tourism assets. In this section, local experiences in innovative tourism activities and the place and importance of traditional dishes, festivals, and handicrafts in local experiences are discussed Daha fazlası Daha az

Geleneklerin aktarım süresince mutfak kültürünün rolü: Kilis örneği

Fatih YILDIZ | Melda AKBABA | Gamze ÖZEL | Melih AYDIN

Makale | 2018 | Researcher6 ( 2 ) , pp.113 - 122

Bu çalışmada Kilis ilinde geçmişi ve bugünü ile yemeklerin ritüellerdeki yeri ve etkisi ile ilgili bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Toplumda var olan inançlar, değerler, gelenek ve görenekler o toplumun kültürünü oluşturur. Kültürün bütünleyici parçalarından olan yemek, insanlık tarihi boyunca birçok gelişim göstermiştir. Bu gelişim ile fizyolojik olan beslenme ihtiyacı zamanla tüketim davranışlarını geliştirmiş ve bu davranışlar beslenmeyi biyolojik bir eylemden kültürel bir olgu haline dönüştürmüştür. Bireysel ve toplumsal yönüyle insan hayatı için vazgeçilmez olan yemek, birçok geleneğin içinde kendine yer bulmuştur.Gelenekl . . .erde mutluluk ve hüznün paylaşımında ilk sıralarda yer alan yemek, nesilden nesile aktarılırken bir bütün oluşturmuş ve günümüze kadar gelmiştir. İnsanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği topraklar olan Mezopotamya içinde yer alan Kilis ili geçmişten getirdiği kültür ve inançların izlerini taşımakta aynı zamanda farklı kültür ve inançların yaşandığı bir il konumundadır. Bu çalışmada ilin geleneklerinde yer alan mutfak kültürünü araştırmak üzere nitel araştırma tekniği olan görüşme tekniği kullanılarak 13 kişi ile yüz yüze görüşülerek bilgiler elde edilmiştir. Yapılan çalışmaya göre doğum, evlilik, ölüm, dini bayramlar, adak, ziyaretler, özel günler ve bu günlerde yapılan yemekler ile ilgili bilgi toplanarak, geleneklerin içinde yer alan mutfak kültürü yemekleri çıkarılmıştı Daha fazlası Daha az

Akademisyen kullanım kılavuzuna erişmek için buraya tıklayınız
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms