Filtreler
Filtreler
Bulunan: 8 Adet 0.000 sn
Tam Metin [1]
Yayın Yılı [4]
İndex Türü [1]
Editör/Editörler [1]
Yayın Dili [3]
Tez Danışmanı [1]
Comparison of sustained attention skills of deaf athletes and non athletes

Yunus GÜR | Selçuk GENÇAY | Ercan GÜR

Makale | 2017 | Turkish Journal of Education6 ( 2 ) , pp.41 - 47

In this research it is aimed to compare the attention skills of hearing-impaired children playing sports and who do not. In total, 233 hearing-impaired children living in the cities; Malatya, Elazığ, Gaziantep and Istanbul participated to the research. SPSS program were used for statistical analysis of the data obtained in the study and the level of statistical significance was determined as (p < .05). At the end of the research, it has been found that the attention levels of hearing-impaired children who play sports show statistically significant difference according to their gender (p < .05). As a result, it seems that when it is . . . compared with hearing-impaired children who do not play sports, the demographic variables have a lower impact on the attention levels of the ones, who play sports Daha fazlası Daha az

Spor bilimleri öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutum ve görüşlerinin incelenmesi

Özgür AKTAŞ

Makale | 2021 | Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi6 ( 2 ) , pp.294 - 306

COVID-19 pandemisi sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan (çevrim içi) yürütülmesi kararı alınmış ve aniden uzaktan eğitime geçen öğrencilerin derslerine yönelik tutumları, görüşleri merak konusu olmuştur. Bu araştırma spor bilimleri alanında yükseköğrenim gören öğrencilerin koronavirüs (COVID-19) pandemisinden dolayı uzaktan eğitim yöntemiyle işlenen derslere karşı görüşlerini ve tutumlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Yaş ortalamaları 21,78±3,17 olan 106 kız, 150 erkek toplam 256 üniversite öğrencisi araştırmaya katılmıştır. Araştırmada öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla ‘’Uzak . . .tan Eğitime Karşı Tutum Ölçeği’’ kullanılmıştır. Araştırmada ikili grup karşılaştırmaları için bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla grup karşılaştırmaları için tek yönlü varyans analizi (one-way Anova) testi kullanılmış, anlamlılık düzeyi (p Daha fazlası Daha az

Günümüz dünya sorunlarının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının gözünden incelenmesi

Mehmet ŞENTÜRK

Makale | 2023 | Educational Academic Research1 ( 48 ) , pp.125 - 135

Bu çalışmanın amacı günümüz dünya sorunlarını sosyal bilgiler öğretmen adaylarının gözünden incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji deseninden yararlanılmıştır. Çalışma 3. sınıfta öğrenim gören 46 sosyal bilgiler öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına ilişkin görüşleri, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “şiddet içerikli sorunları” öncelikli olarak çözüme kavuşturulm . . .ası gereken günümüz dünya sorunları olarak gördüğü ortaya çıkmıştır. Ayrıca günümüz dünya sorunlarının oluşma nedenlerinin “bilinçsizliğe” bağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adayları “eğitimi” günümüz dünya sorunlarının ortadan kaldırılmasında en etkili araç olarak görmektedirler. Bununla birlikte sosyal bilgiler öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına yönelik konuların öğretiminde en çok “örnek olay yönteminin” kullanılabileceğini ifade ettikleri belirlenmiştir. Yine verilerin analizi sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına karşı “bilinçlendirme ve çevreyi koruma” gibi bireysel önlemler aldıkları sonucuna ulaşılmıştı Daha fazlası Daha az

An EFL coursebook evaluation through the lens of preparatory school instructors

Reşit KÖSE

Makale | 2023 | ELT Research Journal12 ( 1 ) , pp.1 - 28

This study aimed to evaluate the effectiveness of the English File series as a coursebook material for university preparatory school students in an EFL context. The study gathered data through a triangulation of data collection procedures, comprising questionnaires and interviews with preparatory school instructors. Results revealed that the series was highly suitable for university students with the purpose of general English proficiency. The study also proposed some areas of improvement, such as the integration of contemporary topics, the delivery of grammar points and vocabulary exercises in more meaningful contexts, and the incl . . .usion of extra reading and writing materials to meet the academic needs of preparatory school students. While the series made a significant effort to promote intercultural competence and became highly successful in doing so, the instructors reported a few cultural biases and stereotypes that might necessitate revision. All in all, the study provides comprehensive insights for stakeholders in higher education interested in enhancing the effectiveness and functionality of the coursebook material in practice Daha fazlası Daha az

Osmanlı vilayetlerinde mesleki-teknik eğitimin gelişimine bakışlar: Bursa Sanayi Mektebi

Mehmet Ali YILDIRIM

Makale | 2013 | Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi37 ( 37 ) , pp.71 - 90

Osmanlı döneminde faaliyet gösteren sanayi mekteplerinin ilk örneği, 1863 yılında Niş’te tesis edilen ıslahhânedir. Kimsesiz çocukları sefil ve perişan bir vaziyetten kurtararak topluma kazandırmak amacıyla Mithat Paşa tarafından kurulan Niş Islahhânesi’nin başarısı evvela bölgede ve kısa süre sonra Anadolu’da ıslahhânelerin yaygınlaşmasını sağladı. Öte yandan bu özgün ve fonksiyonel kurumlar zamanla eğitim-öğretim faaliyetleriyle ön plana çıkarak birer mesleki eğitim kurumu halini aldılar. Ancak bu dönüşüm, masrafları yerel yöneticilerin belirlediği ve sabit olmayan kaynaklarla karşılandığından dolayı her ıslahhâne için farklı süre . . . ve zamanlarda gerçekleşti. Dolayısıyla bu çalışmada Anadolu’nun önemli kentlerinden olan Bursa’daki sanayi mektebinin gelişimi ele alınmıştır. Emsalleri gibi 1911 yılına kadar standart bir program ve teşkilat yapısından uzak kalan mektebin, tarihsel süreç içerisinde nasıl bir ilerleme kaydettiği kuruluşundan Cumhuriyet devrine kadar incelenmeye çalışılmıştır Daha fazlası Daha az

Evaluation of environmental learning acquisitions in the curriculum of primary and middle school courses in line with the revised Bloom’s Taxonomy

Mehmet ŞENTÜRK

_ozgunmakale | 2023 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi3 ( 21 ) , pp.218 - 240

Bu araştırmada Türkiye’de ilkokul ve ortaokul düzeyinde verilen derslerin öğretim programlarında yer alan çevre ile ilgili kazanımların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından faydalanılmıştır. Ayrıca araştırmada doküman analizi deseni kullanılarak 2018 yılında yayınlanan ilköğretim düzeyindeki öğretim programları incelenmiştir. Araştırmada incelenen ilköğretim öğretim programları içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Kazanımlar, sınıf düzeyine göre incelendiğinde sınıf düzeyleri arasında çevre ile ilgili kazanımlar açısından bir . . . dengesizliğin olduğu belirlenmiştir. Öğretim programları Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre değerlendirildiğinde ise çevre ile ilgili kazanımların yine taksonomide yer alan boyutlara göre dengesiz bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir Daha fazlası Daha az

Çeşitli elmaların aroma bileşikleri ve kalite özellikleri

Gülcan KOYUNCU | Tuğba KILIÇ

Makale | 2023 | Food and Health2 ( 9 ) , pp.108 - 116

Bu çalışmada; Starking Delicious, Amasya, Granny Smith ve Golden Delicious elma çeşitlerinin kalite özellikleri ve aroma profilleri belirlenmiştir. Titre edilebilir asitliği en yüksek ve pH değeri en düşük olan elma Granny Smith iken kurumadde ve suda çözünür kurumadde (SÇKM) değeri en yüksek olan Amasya elmasıdır. Aroma, elmalar için önemli bir kalite kriteridir ve tüketici beğenisinde büyük rol oynamaktadır. Elmaların aroma bileşimi headspace yöntemi ile gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi (GC-MS)’nde belirlenmiştir. Elmalarda 24 ester, 5 yüksek alkol, 1 aldehit, 1 terpen ve 9 tanımlanamayan olmak üzere 40 farklı uçucu bileşik . . . tespit edilmiştir. Starking Delicious’un %80.00’ını, Amasya’nın %76.55’ini, Golden Delicious’un %62.82’sini oluşturan esterler elmalardaki başlıca aroma grubudur ve esterler genellikle tüketicilerin tercih ettiği kokuları vermektedir. Bütil asetat, 2-metil bütil asetat, hekzil asetat, (E,E)-α-farnesen, etanol ve etil 2-metil bütanoat elmalarda en yüksek oranlarda belirlenen aroma bileşikleri olmuştur. Bu bileşikler elmanın aromasına muz, meyvemsi, çilek, tatlı, armut, çimen ve alkol gibi koku katkıları yapmaktadır Daha fazlası Daha az

Gömülü teori yaklaşımının karşılaştırmalı bir incelemesi

BEDİRHAN TEKE

Makale | 2023 | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi5 ( 2 ) , pp.190 - 203

Bir araştırma çalışması yapılmadan önce araştırmanın kapsamının ve sürecinin titizlikle hazırlanması gerekmektedir. Bu hazırlık aşamasında ise araştırmacı, çalışmasının kapsamına yönelik seçeceği araştırma yönteminin genel çerçevesini, bu yöntemin ne gibi özelliklerinin olduğunu, bu yönteme uygun olarak nasıl bir araştırma süreci yürüteceğini ve seçtiği yöntemi kullanırken odak noktasının neler olduğunu iyi bilmelidir. Bu sebeple bu çalışma, çalışmalarında Gömülü Teori yaklaşımını kullanmak isteyen araştırmacılara genel bir çerçeve vermek amacıyla yazılmış olup Gömülü Teori’nin ne olduğunu, yaklaşımın türlerini, bu türlerin özellikl . . .erini, yaklaşıma ait araştırma sürecini ve bu süreç içerisinde göz önünde bulundurulması gereken bileşenler hakkında bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, yapılan çalışma aracılığı ile mevcut literatürdeki izlenimi genişleterek elde edilen sonuçların daha çeşitli olması umulmakta ve çalışmanın diğer araştırmacılara rehber olmada önemli bir yerinin olduğu düşünülmektedir Daha fazlası Daha az

Akademisyen kullanım kılavuzuna erişmek için buraya tıklayınız
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms