Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 118 Adet 0.002 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 118 Adet 0.002 sn
BM Sürdürülebilir Kalkınma [1]
Tam Metin [2]
Dergi [34]
Erişime Açık

Proximate composition, color and nutritional profile of raw and cooked goose meat with different methods

Tuğba KILIÇ

Proximate composition, color and nutritional profile of raw and cooked goose breast and leg meats were investigated. Water, pH, L* value, total saturated fatty acid (SFA), total polyunsaturated fatty acid (PUFA), Ca, K, Mg, P and Zn contents of leg meat were higher than those of breast meat, while protein, fat, a* value, b* value, total monounsaturated fatty acid (MUFA), Na and Fe contents of breast meat were higher than those of leg meat. pH of breast meat increased with cooking, whereas pH of leg meat decreased. L* and a* values of the samples decreased with cooking, while b* values increase ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sağlık ekonomisi açısından sağlık yönetiminin önemi

Şehadet BULUT

Sağlık alanında meydana gelen gelişmeler ve ilerlemeler, nüfusun demografik yapısının etkilenmesine ve tüm dünyada beklenen yaşam süresinin uzamasına neden olmaktadır. Bu durum sağlık kuruluşlarına ve sağlık hizmetlerine olan talep artışını beraberinde getirmektedir. Sağlık kuruluşlarının artması, yönetim açısından profesyonelliği zorunlu kılarken, sağlık hizmetlerinin sunumu ise finansman, maliyet, etkililik ve verimlilik gibi ekonomik kavramları gündeme getirmektedir. Sağlık ekonomisinin en önemli alanlarından birisi olan sağlık hizmeti talebi karşısında arz edilen kaynakların etkili, veriml ...Daha fazlası

Erişime Açık

Experiences on the use of complementary and alternative medicine in ındividuals diagnosed with COVID-19: A content analysis study

Uğur DOĞAN

The aim of this study was to examine past experiences related to the use of the complementary and alternative medicine (CAM) during the disease process by individuals diagnosed with COVID-19. Content analysis method was used for data analysis. The study consisted of 21 patients diagnosed with COVID-19, who applied to a family health center. The data were collected using an individual information form and a semistructured interview form consisting of open-ended questions. All interviews were recorded with audio recording and transcribed. Three main themes related to the use of CAM by COVID-19 p ...Daha fazlası

Erişime Açık

Aile sağlığı merkezi çalışanlarında aşırı iş yükü merhamet yorgunluğu iş tatmini ve işten ayrılma niyetinin incelenmesi

Şehadet BULUT

Bu projenin amacı Kilis ilinde yer alan, aile sağlığı merkezlerinde görev yapmakta olan çalışanların aşırı iş yükü, merhamet yorgunluğu, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti algıları arasındaki ilişkileri incelemektir. Projenin bir diğer amacı da aşırı iş yükü algısının iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisinde merhamet yorgunluğunun aracı rolü olup olmadığını araştırmaktır. Çalışmanın evrenini, Kilis ilinde merkez ve ilçelerde aile sağlığı merkezlerinde görev yapmakta olan sağlık çalışanları (aile hekimi, aile sağlığı elemanı ve yardımcı sağlık personeli) oluşturmaktadır.

Erişime Açık

Her yönüyle turizm araştırmaları-2

Melda AKBABA | Gamze ÖZEL

Doğu Anadolu Bölgesi yöresel mutfağında kete ve kömbe üzerine bir araştırma içeren kitap bölümüdür.

Erişime Açık

Erkeklerin yaşam süresini etkileyen faktörlere yönelik panel veri yaklaşımı

Şehadet BULUT

Doğumda beklenen yaşam süresi tüm dünyada artarak devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki beklenen yaşam süresi, gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla iken, kadınların beklenen yaşam süresi de erkeklere oranla daha yüksektir. Çalışmamızın amacı; üst ve üst orta gelir grubu ülkelerde erkeklerde beklenen yaşam süresini etkileyen olası faktörlerin incelenmesidir. Bu amaçla kişi başı gelir, kişi başına yapılan toplam, devlet ve özel sağlık harcamaları ile 1000 kişi başına düşen doktor sayısının doğumda beklenen erkek yaşam süresi üzerindeki etkileri incelenmiştir. 10 ülkenin 2000-2018 yıllarına ...Daha fazlası

Erişime Açık

Oxidative stress and antioxidant defence system

Ayla DEVECİ

In the world where global warming is felt more and more every hour, environmental disasters occur due to the change in the ecological qualities of the aquatic environment. In the natural environment, pollutants pass into the body of living organisms through nutrients and environmental factors. Because of the nutrients and water used by aquatic organisms living in polluted waters for their vital functions, pollutants pass into the fish’s body through the digestive and respiratory systems and are generally kept in the adipose tissue

Erişime Açık

NATO Ülkelerinin sağlık göstergeleri açısından degerlendirilmesi

Şehadet BULUT

Kısa adıyla NATO olarak bilinen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization), uluslararası askeri bir ittifak olarak 1949 yılında 12 ülke tarafından kurulmuştur. Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı örgütün üye ülke sayısı en son Finlandiya’nın da katılımıyla 31’e yükselmiştir. Örgütün askeri bir ittifak olması nedeniyle daha önce yapılan çalışmalarda, NATO ülkelerinin savunma harcamalarının incelediği ve savunma harcamalarının ekonomik büyüme, cari açık ve enflasyon gibi ekonomik göstergeler üzerinde etkilerinin ele alındığı görülmektedir. Bu çalışmada önceki yapılan ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye'de yaşlı nüfusun ekonomik göstergelerle incelenmesi

Şehadet BULUT

Dünya nüfusu küresel bir olgu olarak hızla yaşlanmaktadır. Bu durum özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha hızlı şekilde ilerlemektedir. Doğum hızlarındaki düşüşler, beslenme ve temel sağlık hizmetlerinde meydana gelişmeler sonucu beklenen yaşam sürelerinin uzaması, bebek ve çocuk ölümlerinin kontrol edilebilir düzeylere gerilemesi gibi gelişmeler yaşlı nüfusun dünya genelinde artmasına neden olmuştur. Türkiye nüfusu da Dünya ile paralel bir şekilde her geçen yıl yaşlanmaktadır. Nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’de yaşlı nüfus oranının 2025 yılında %11,0, 2030 yılında %12,9, 2 ...Daha fazlası

Erişime Açık

Dünyanın en yaşlı ve en genç nüfusa sahip ülkelerinin sağlık verilerinin karşılaştırmalı görünümü

Şehadet BULUT

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tahminlerine göre; 2021 yılında dünya nüfusu 7,9 milyar iken bunun %9,8 ‘ini yaşlı nüfus oluşturmaktadır. Yaşlı nüfusu en fazla olan ülkeler daha çok Avrupa kıtasında yer alırken, en az yaşlı nüfusa sahip ülkeler ise Afrika Kıtasında bulunmaktadır. Yaşlı nüfusun artan yapısı, ülkelerin sosyal, ekonomik ve sağlık göstergelerini etkilemektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde nüfusun yaş dağılımındaki değişikliklere paralel olarak, sağlık hizmetlerinin paylaşımı, sağlık harcamaları ve yaşlı bağımlılık oranının artması gibi pek çok sorun ortaya çıkmaktadır. 202 ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı ile dış ticaret analizi

Şehadet BULUT

Dış ticarette ülkelerin karşılıklı avantaj sağlanması ve dolayısıyla ekonomik refahlarının arttırılmasına yönelik arayışlar uluslararası kuruluşların oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye dış ticaret hacminde İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin durumu incelenmektedir. Bu amaçla Türkiye’nin en çok ihracat ve ithalat yaptığı ilk 20 ülke arasında yer alan ve aynı zamanda İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) üyesi olan İran, Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle yapılan dış ticaret ilişkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda ara ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kadının işgücüne katılım oranına etki eden faktörlerin analizi seçili OECD ülkeleri örneği

Şehadet BULUT

Bu çalışmanın amacı, Kadınların İşgücüne Katılım Oranını etkileyen faktörlerin istatistiki verilerle analiz edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda; 13 OECD ülkesinin (Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Slovakya, İspanya, Birleşik Krallık) 2010-2016 yılları arasındaki verileri incelenmiştir. Analizde Panel Data Yöntemi kullanılarak, Random Effect Hausman Testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, Kadınların İşgücüne Katılım Oranının, bir yıl önceki İşgücüne Katılım Oranı ve bir yıl önceki Aylık Kazançtan etkilendiği tespit edilmiştir ...Daha fazlası

Akademisyen kullanım kılavuzuna erişmek için buraya tıklayınız
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms