Filtreler
Filtreler
Bulunan: 8 Adet 0.001 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [2]
Yayın Yılı [1]
Editör/Editörler [1]
Yayın Dili [2]
Tez Danışmanı [1]
Erişime Açık

Kadının işgücüne katılım oranına etki eden faktörlerin analizi seçili OECD ülkeleri örneği

Şehadet BULUT

Bu çalışmanın amacı, Kadınların İşgücüne Katılım Oranını etkileyen faktörlerin istatistiki verilerle analiz edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda; 13 OECD ülkesinin (Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Slovakya, İspanya, Birleşik Krallık) 2010-2016 yılları arasındaki verileri incelenmiştir. Analizde Panel Data Yöntemi kullanılarak, Random Effect Hausman Testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, Kadınların İşgücüne Katılım Oranının, bir yıl önceki İşgücüne Katılım Oranı ve bir yıl önceki Aylık Kazançtan etkilendiği tespit edilmiştir ...Daha fazlası

Erişime Açık

Yoksulluğu etkileyen yapısal faktörlerin analizi Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Şehadet BULUT

Kalkınma ekonomisinin en önemli ilgi alanlarından birisi yoksulluktur. Yoksullukla mücadele ile ilgili yapılan çalışmalarda yapısal faktörlerin önemi vurgulanmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2018 yılında beş gösterge üzerinden kategorize edilen Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE), İnsani gelişme endeksinin eşitsizlik dağılımı sonucundaki insani gelişme kaybını ölçmektedir. Bu çalışmada yoksullukla; insani gelişme kalitesi, eğitimdeki eşitsizlik, sağlık hizmetlerine erişim ve gelir eksenli olarak Türkiye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kırılgan beşli ülkelerinin sağlık göstergeleri kapsamında karşılaştırılması

Şehadet BULUT

Sağlık, beşeri sermayenin en önemli unsurlarından birisidir. Bir ülkenin beşeri sermayesini etkileyen sağlık göstergeleri de o ülkenin ekonomik yapısı hakkında bilgi verecektir. Sağlık göstergelerinin iyileştirilmesi ve yapılacak olan her türlü sağlık yatırımı, kısa veya uzun vadede beşeri sermayenin kalitesini etkileyerek ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Benzer ekonomik göstergeleri nedeniyle Kırılgan Beşli (Fragile Five) olarak sınıflandırılan ülkeler zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Son olarak Uluslararası derecelendirme kuruluşu olan Standard and Poor’s un 2017 yılında yap ...Daha fazlası

Erişime Açık

Hentbolda Oyun Pozisyonları ile çabukluk ve çeviklik değerlerinin karşılaştırılması

Mehmet Ferhat KARAOĞLAN | Cengiz TAŞKIN | Ali Kemal TAŞKIN

Bu çalışmamızda; hentbolcuların çabukluk ve çeviklik değerlerinin oyun pozisyonlarına göre karşılaştırılması amaçlandı. Araştırmaya Türkiye hentbol federasyonu 2. liginde aktif olarak hentbol oynayan 5 kaleci, 10 orta oyun kurucu, 5 sağ oyun kurucu, 5 sol oyun kurucu, 5 sağ kanat,5 sol kanat ve 5 pivot olmak üzere toplam 40 erkek hentbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Deneklerin çeviklik performansı değerlerinin tespitinde illionis çeviklik testi, çabukluk performansı değerlerinin belirlenmesinde ise; 5 metre çabukluk testi kullanıldı. Çalışmamızda çabukluk ve çeviklik performanslarında en iyi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kilisli Ömer Müftî'nin Dühân Risâlesi -Değerlendirme, Tahkik, Tercüme-

Hüseyin BAYSA

Sigara içmenin ve ticaretini yapmanın şer’î hükmü, tütü-nün müslüman toplumlarda yayıldığı XVI. yüzyıldan itibaren tartışılmaya başlanmıştır. Ömer Müftî Kilîsî de bir risâle ile bu tartışmaya dâhil olmuştur. Onun deruhte ettiği fetva işleri ile müftülük görevinin, kendisini sosyal bir sorun olan bu me-sele hakkında fıkhî telifte bulunmaya sevk ettiğini düşünmek mümkündür. Yine risâlesinde sigara içmenin ahlaki yönüne değinmiş olması, onun üstlendiği vazife gereğince toplumu yanlış davranışlardan uzak tutma sorumluluğu ile hareket et-tiğini akla getirmektedir. Kilîsî Risâletü’d-dühân adlı eseri ...Daha fazlası

Erişime Açık

Effect of losing on early maladaptive schemata of individual male athletes

Yunus GÜR

The purpose of this study was to determine the effect of losing on early maladaptive schemata of individual male athletes. The present study was a descriptive-analytical research method. The statistical population of this study was all male athletes in two age groups of adolescents and young people from individual (weightlifting, tack and taekwondo) who participated in the championship of Erzurum province and country in 2019. According to the statistics, the number of these people was estimated at 2,800 athletes. The statistical sample of this study, based on the sample Morgan table (1970), wa ...Daha fazlası

Erişime Açık

Adana ilinde yetiştirilen gemlik çeşidi zeytin meyvesinin kalite özelliklerinin ve aroma bileşiklerinin belirlenmesi

Gülcan KOYUNCU

Bu çalışmada Adana’da yetiştirilen hem sofralık hem de yağlık olarak işlenebilen Gemlik çeşidi zeytin meyvesinin kalite özellikleri ve aroma bileşimi araştırılmıştır. Zeytinin aroma bileşikleri purge&trap yöntemi ile ekstrakte edilmiş ve GC-MS/FID ile tanımlanmış ve miktarları hesaplanmıştır. Gemlik zeytininin olgunluk indisi 4.84, et/çekirdek oranı 5.67, kilogramdaki tane sayısı 295, pH değeri 5.40, %asitlik değeri 0.20, şeker miktarı %2.77, yağ miktarı %24.66 olarak belirlenmiştir. Yağ asidi kompozisyonu içerisinde en yüksek orana oleik asit (%66.1) sahip olmuş, bunu sırasıyla palmitik ve li ...Daha fazlası

Erişime Açık

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kilis'te modern eğitim

Mehmet Ali YILDIRIM | Ali AKDENİZ

Klasik dönem Osmanlı eğitim kurumlarının temelini sıbyan mektepleri oluşturmaktaydı. Temel dini- ahlaki eğitimin verildiği bu mekteplerden mezun olanların devam edebilecekleri yegane eğitim müesseseleri ise medreselerdi. Saray Mektebi diğer adıyla Enderun, merkezde bulunmakta ve saray işlerinde kullanılan personel ile mülki görevliler burada yetiştirilmekteydi.

Akademisyen kullanım kılavuzuna erişmek için buraya tıklayınız
Tamam

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms