KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Akademik Yayın Arşivi

T.C
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL  ARŞİV POLİTİKASI

Gerekçe

Dayanak
Bu politika metni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4/c ve 12/c maddesi ve Yükseköğretim Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası’na dayanılarak hazırlanmıştır.
Bağlam
Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin araştırma çıktılarına erişebilirlik:
a)Temel amaçları arasında ileri düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma yapmak olan üniversitemizdeki araştırma çıktılarının Açık Erişim olarak yayımlanması, Üniversitemizin ve dolayısıyla Türkiye’nin görünürlüğü ve yeni yapılacak araştırmalarda kamu ve özel sektörden daha fazla proje desteği alınmasını sağlayacaktır.
b)Akademik Arşiv içeriğinin oluşmasında ve bu içeriğin bilimin hizmetine sunulmasında üniversiteler stratejik öneme sahip kurumlardır. Üniversitemizin ürettiği bilimsel bilgi, etik ve yasalar çerçevesinde özgürce erişilebilir olmalıdır; çünkü bilimsel bilgiye erişim özgürlüğü, tüm araştırmacılar için nitelikli bilgi ve buna dayalı ürün ve hizmetlerin meydana getirilmesini sağlayacak çok önemli bir destek faktörüdür.
c)Kurumsal Akademik Arşiv aracılığı ile Üniversitemizde üretilen tüm akademik çıktıların toplanması, düzenlenmesi ve uzun süreli saklanması Yükseköğretim Açık Arşiv Sistemi ile Türk Yükseköğretim Sisteminin ürettiği tüm bilimsel çıktıların merkezi olarak harmanlanmasını, miktarının belirlenmesini, ulusal ve uluslararası tüm kullanıcılara açık erişim olarak sunulmasını sağlar.
Amaçlar

Tanımlar
Bu politika metninde adı geçen;

Kapsam
Bu politika, Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenen tüm akademik çalışmaları kapsar ve dağınık ortamda bulunan akademik çalışmaların (makale, kitap/kitap bölümleri, tez, proje, rapor, konferans bildirimleri/sunumlar, teknik dokümanlar, veri setleri, afiş, video kaydı vb.) Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde arşivlenmesini sağlar.
Akademik çalışmalar daha önce farklı bir üniversitenin kurumsal arşivinde arşivlenmişse ve internet aracılığıyla erişilebilir durumda ise, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kurumsal Arşiv sisteminde yeniden arşivlenmesine gerek yoktur.
 İlkeler
1. Kilis 7 Aralık Üniversitesi hakem değerlendirmesinden geçmiş makale sürümlerine en üst düzeyde erişimin desteklenmesi için aşağıdaki süreçleri takip eder.
a)Arşivleme: 01.09.2014 tarihinden itibaren her üniversite mensubu hakem değerlendirmesinden geçerek akademik bir dergide yayınlanması için onaylanmış çalışmasının (makale, kitap/kitap bölümleri, tez, proje, rapor, konferans bildirimleri/sunumlar, teknik dokümanlar, veri setleri, afiş, video kaydı vb.)bu sürümünü Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminde ivedi olarak arşivler.
b)Açık Erişim/Ambargo Süresi Sonunda Açık Erişim: İlk maddede tanımlanan tüm yayınların tam metinlerinin depolama sırasında ya da daha sonra mümkün olan en kısa zamanda erişime açılması şarttır. Üniversite mensuplarının yayınlarını “Açık Erişim” seçeneği ile dergilerde yayımlanmak üzere göndermesi desteklenir. Yayıncı sınırlamaları nedeniyle hemen erişime açılamayan yayınlar olması durumunda a) maddesindeki depolama şartı değişmez, ama yayıncının ambargo süresi dolana kadar (ambargo süresi 12 ayı geçmemelidir)yayınlar erişime kapatılır. Süre bitiminde erişime açılması şarttır.
2.Yüksek lisans ve doktora tezlerinin kurumsal arşiv sisteminde depolanması şarttır. Çalışmalarını yayımlamak veya buluşları için patent almak isteyen araştırmacılar çalışmalarını arşive gecikmeli olarak koyabilirler ancak süre bitiminde bu yayınlar otomatik olarak erişime açılır.
3.Telif hakkı olan araştırmaların üst verilerinin  (başlık, yazarlar, kurumsal bağlantı, makaleyi kabul eden derginin adı, vs.) kullanılabilir olduğunda en kısa sürede arşivlenmesi ve arşivleme anından itibaren hemen erişime açılması şarttır.
4. Atama ve yükseltmeler ile diğer kurum içi değerlendirmelerde dikkate alınan bilimsel çalışmalar Kurumsal Akademik Arşiv’de arşivlenir.
5.Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kütüphanesi, yayınların derlenmesi ve standartlara uygun olarak Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde arşivlenmesi için üniversite mensuplarıyla koordineli çalışır.
6.Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi’nin kurulumu, güncellenmesi, yedeklenmesi ve Yükseköğretim Açık Arşiv Sistemi’ne açık erişim standartlarında veri aktarılmasını süreçlerini kontrol eder.
7.Yasal koşullar çerçevesinde her üniversite mensubu akademik çalışmalarını yayıncılarla yapmış olduğu anlaşmaların koşullarını ihlal etmeyecek şekilde tüm dünyada geçerli bir lisans anlaşması ilke Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde depolamaya onay verir. Bu politika Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı tarafından takip edilir.
8.Üniversite mensupları birden fazla kurumdan, birden fazla yazarla işbirliği yaparak gerçekleştirdiği çalışmalarını Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv sisteminde depolayabilirler. Üniversitede birden fazla üniversite mensubu tarafından gerçekleştirilmiş çalışmalarda ise kaynağı sadece ilk yazar depolar.
9.Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal Akademik Arşiv politikasının hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur. Rektörlük gerektiğinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ve politikada yapılabilecek değişiklikler konusunda da yürütücü görevini üstlenecektir.
10. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Kurumsal Akademik Arşiv Danışma Kurulu kurulmasına öncülük ederek, akademik birim temsilcileri ve kütüphane yöneticilerinden oluşan bu kurulun yürütücülüğünü üstlenecektir.
11.Kurumsal Akademik Arşiv danışma kurulu, Kurumsal Akademik Arşiv politikasını yürürlüğe girmesini takip eden ilk üç yıl içerinde her yıl, bu üç yılın sonunda ise her üç yılda bir politikanın değerlendirmesini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Kurul gerekli gördüğü hallerde politikayı revize etme veya değiştirme çalışmalarından sorumludur. Öneri ve görüşler üniversite rektörlüğüne sunulur.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Açık Erişim Danışma Kurulu

12.Yukarıdaki düzenlemeler bu politikanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra üretilen tüm yayınları kapsar.
13. Bu politika sadece yürürlüğe girdikten sonraki yayınları kapsamasına rağmen, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, elemanlarını bu tarihten önceki yayınlarını da kurumsal arşivde depolamak ve erişime açmak için her fırsatta kuvvetle teşvik eder.